Adatkezelési tájékoztató

A B és B Tetőklinika Bt. (a továbbiakban: Társaság) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása, valamint az érintettek tájékoztatása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő megnevezése: B és B Tetőklinika Betéti Társaság

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 16-06-001995

Adatkezelő székhelye: 5000 Szolnok, Orosz György út 17. alagsor

Adatkezelő elektronikus címe: besbtetoklinika.bt@upcmail.hu

Adatkezelő képviselője: Balogh Ferenc

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) tiszteletben tartásával kezeli.

Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

Jelen tájékoztató útján tesz eleget a Társaságunk a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

Jelen tájékoztató útján Önt, mint Megrendelőt / Vásárlót / Beszállítót / Ügyfelet tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről.

Az egyes adatkezelési célokat, és azok jellemzőit az alábbiak szerint határozzuk meg:

 1. Adatkezelés célja, kezelt adatok

  1. a megrendelés , vásárlás (a felek között létrejött szerződés) teljesítése

  2. számlaadás és számlakezelés

  3. üzleti célú kapcsolattartás, üzleti kapcsolat kialakítása és fenntartása az Ön által megadott adatok alapján

Az alábbiakban az adatkezelés célja szerint csoportosítva a megvalósuló adatkezelések:

  1. Az ajánlattétel, üzletkötés, vásárlás (a felek között létrejött szerződés) teljesítése

Adatkezelés célja

Az ajánlattétel, üzletkötés, vásárlás, megrendelés (a felek között létrejött szerződés) teljesítése, a teljesítés érdekében történő kapcsolattartás.

Kezelt személyes adatok

Név, cím (számlázáshoz, illetve a termék szállításához megadott cím), e-mail és/vagy telefonszám, adószám, cégjegyzékszám. Átutalásos fizetéskor a bankszámlaszám.

Adatkezelés jogalapja:

A megrendelés /vásárlás esetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b, pontja alapján, az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Társaságunk fontos érdeke az Ügyfelek (Vásárlók) megrendeléseinek megfelelő és gyors teljesítése, valamint a létrejött szerződés minél hatékonyabb teljesítése. További érdekünk Beszállítóink adatainak pontos ismerete / nyilvántartása, a szállítási, pénzkezelési, kapcsolattartási feladataink/kötelezettségeink jogszerű, korrekt intézése céljából. A kapcsolattartásra a szerződő felek között létrejövő szerződés teljesítése érdekében van szükség. Az Ön személyes adatait a kifejezett hozzájárulása nélkül, más célból, Társaságunk nem kezeli.

Személyes adatok forrása

A személyes adatait Ön bocsátotta a Társaságunk rendelkezésére a vásárlás/megrendelés/ügyintézés lebonyolítása céljából. A személyes adatokat más célból Társaságunk nem használja fel.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Társaságunk az Ön személyes adatait kizárólag azon munkavállalói részére bocsátja rendelkezésre, akik az adott jogviszony/ügy teljesítésében és a kapcsolattartásban részt vesznek.

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

 • Papp Anita - könyvelés, bérszámfejtés (székhely: 5000 Szolnok,Vénusz utca 101. E-mail: mpanita74@gmail.com), a könyvelés, számlakezelés során kapcsolatba kerülhet személyes adatokkal, így a Vásárlóink, Beszállítóink, Ügyfeleink adataival is.

Az alábbi üzleti partnerünket feltüntetjük az adatfeldolgozók között, tekintettel arra, hogy a szoftver, IT (információs technológia) rendszer üzemeltetése, karbantartása során kapcsolatba kerülhetnek személyes adatokkal, ezért fontosnak tartjuk a megnevezésüket, azonban részükre adattovábbítás, Társaságunk részéről nem történik.

 • Völgyerdő Nonprofit Kft. Pőcze Zsolt ügyvezető, szoftverfejlesztő (székhely: 8821 Nagybakónak, Magyar utca 5. E-mail: info@munkalapszoftver.hu) végezhet olyan üzemeltetési műveletet, amely során kapcsolatba kerülhet a szoftverben tárolt személyes adatokkal.

Adatfeldolgozó(i)nk - amennyiben kapcsolatba kerülnek az Ön fent megjelölt személyes adataival - az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az Ön személyes adatait Társaságunk törli a szerződés teljesítését követően az elévülési idő elteltével.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok megadása a vásárlás, megrendelés, beszerzés, egyéb ügyintézés lebonyolításához, teljesítéséhez, esetleges módosításához szükséges, így ezek megadása a vásárlás, megrendelés teljesítésének (szerződés létrejöttének) alapvető feltétele. Az e-mail cím és/vagy telefonszám megadása önkéntes (a vásárlás teljesítésének nem alapvető feltétele). Az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az Ön jogairól az adatkezelésre vonatkozóan.

II. Számlaadás és számlakezelés

Adatkezelés célja

A vásárlás, megrendelés teljesítése alapján keletkezett számlaadási kötelezettség teljesítése és számlakezelés.

Kezelt személyes adatok

Név, cím (számlázáshoz megadott cím), adóazonosító jel, esetleg bankszámlaszám

Adatkezelés jogalapja:

A vásárlás, megrendelés alapján kiállított számla esetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c, pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A számlaadásra a Számviteli törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartása érdekében van szükség. Az Ön személyes adatait a kifejezett hozzájárulása nélkül más célból Társaságunk nem kezeli.

Személyes adatok forrása

A személyes adatait Ön bocsátotta a Társaságunk rendelkezésére a vásárlás/megrendelés lebonyolítása céljából.

A személyes adatokat más célból Társaságunk nem használja fel.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Társaságunk az Ön személyes adatait kizárólag azon munkavállalói részére bocsátja rendelkezésre, akik az adott jogviszony/ügy teljesítésében és a kapcsolattartásban részt vesznek.

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozó(ka)t vesszük igénybe:

 • Papp Anita - könyvelés, bérszámfejtés (székhely: 5000 Szolnok,Vénusz utca 101. E-mail: mpanita74@gmail.com), a könyvelés, számlakezelés során kapcsolatba kerülhet személyes adatokkal, így a Vásárlóink, Beszállítóink, Ügyfeleink adataival is.

Az alábbi üzleti partnereinket feltüntetjük az adatfeldolgozók között, tekintettel arra, hogy a szoftver, IT rendszer üzemeltetése, karbantartása során kapcsolatba kerülhetnek személyes adatokkal, ezért fontosnak tartjuk a megnevezésüket, azonban részükre adattovábbítás, Társaságunk részéről nem történik.

 • Völgyerdő Nonprofit Kft. Pőcze Zsolt ügyvezető, szoftverfejlesztő (székhely: 8821 Nagybakónak, Magyar utca 5. E-mail: info@munkalapszoftver.hu) végezhet olyan üzemeltetési műveletet, amely során kapcsolatba kerülhet a szoftverben tárolt személyes adatokkal.

Adatfeldolgozó(i)nk - amennyiben kapcsolatba kerülnek az Ön fent megjelölt személyes adataival - az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az Ön személyes adatait Társaságunk törli a szerződés teljesítését követően az elévülési idő elteltével.

III. Az Ön jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan

Tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, amelyet a Társaság jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesíti.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön hozzájárulása, Ön jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog

Önt kérelmére a Társaság bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítunk:

 • a) az adatkezelés céljai;

 • b) az érintett személyes adatok kategóriái;

 • c) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

 • d) tájékoztatjuk továbbá Önt azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

 • e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindítási joga;

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére, indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítést.

Kérjük a személyes adataiban bekövetkezett változást a társaságunknak mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az Ön jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennál:

 • a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük, vagy más módon kezeltük;

 • b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön visszavonja az adatkezelés alapján képző hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;

 • d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

 • e) a személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A Társaságunk az Ön törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:

 • a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • b) a személyes adatok kezelését előíró, a társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerint kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;

 • c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 • d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 • e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

 • b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de ha Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez; vagy

 • d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak

 • a) az Ön hozzájárulásával;

 • b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez;

 • c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében;

 • d) az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésének Társaságunk jogos érdeke a jogalapja, úgy Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az Ön személyes adatait Társaságunk közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, Ön arra jogosult, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy kérelmére az Önre vonatkozó, Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását.

Az Ön jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Ön a fenti jogait az besbtetoklinika.bt@upcmail.hu e-mail címre megküldött elektronikus levelében, a Társaság székhelyére eljuttatott postai levélben (5000 Szolnok, Orosz György út 17. alagsor), illetve a Társsaság székhelyén személyesen (5000 Szolnok, Orosz György út 17. alagsor.) tudja gyakorolni. Társaságunk az Ön kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

Jogorvoslati jog az adatkezeléshez kapcsolódóan:

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése során Társaságunk megsérti a Rendeletet, jogosult arra, hogy - az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül - panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően az Ön panaszát ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről Önt értesítenie kell. A panasz megtételére Ön jogosult bármely európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja.

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön a Társaságunkkal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Társaságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Társaságunk székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fenn áll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni. :

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: https://naih.hu